Navigácia

Obsah

Heraldické symboly obce

Erb obce Lula

Erb, pečať a vlajka tvoria trojicu základných symbolov obce. Na tvorbu každého z nich sa vzťahujú osobitné heraldické (náuka o erboch), vexilologické (náuka o vlajkách) a sigilografické (náuka o pečatiach) zákonitosti, pravidlá a zvyklosti.

Z minulosti obce Lula sú známe len nápisové pečiatky. V súlade s koncepciou Heraldickej komisie sa v takomto prípade v erbe obce uplatňuje iniciálka názvu obce. V prípade obce Lula sa symbol majuskulného písmena “L” uplatňuje ako sprievodný symbol hlavného erbového znamenia, ktorým je kostol. Motív kostola má v histórii obce Lula osobitné miesto, pretože vyjadruje myšlienku kontinuity so starou, už zaniknutou obcou, na ktorú súčasná obec nadviazala.

Erb obce Lula má túto podobu:

V modrom štíte na zlatom návrší stojaci strieborný, červeno zastrešený kostol so zlatými oknami, vľavo nad ním zlaté písmeno L.

erb obce

Znamenie je vložené do dolu zaobleného, tzv. neskorogotického, či tiež španielskeho heraldického štítu. I keď sa v heraldickej tvorbe v minulosti používali rôzne tvary štátov, tento je v našej erbovej tvorbe najobvyklejší, používa sa vo všetkých heraldických katalógoch s erbami miest a obcí, a teda pri publikovaní erbu obce Lula v hgeraldických publikáciách ho nebude potrebné znova upravovať.

V zmysle heraldickej konvencie bude možné zlatú podľa potreby zamieňať aj žltou, a striebornú bielou, pričom sa však budú vždy popisovať ako zlatá a strieborná.

Pri čierno – bielom vyjadrení farieb sa červená vyjadrí zvislým šrafovaním, modrá vodorovným šrafovaním, zlatá sa vyjadrí bodkovaním a strieborná ostane voľná.

Vlajka obce Lula pozostáva z piatich pozdĺžnych pruhov vo farbách bielej (3/10), žltej (1/10), červenej (2/10), žltej (1/10) a modrej (3/10). Vlajka má pomer strán 2:3 a ukončená je tromi cípmi, t.j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu.

Pečať obce Lula je okrúhla, uprostred s obecným symbolom a kruhopisom OBEC LULA. Pečať má priemer 35 mm, čo je v súlade s domácimi zvyklosťami a predpismi o používaní pečiatok s obecnými symbolmi.

Od spomenutých troch základných symbolov možno odvodiť ďalšie.

Zástava obce Lula má podobnú kompozíciu ako obecná vlajka. Pomer jej strán však nie je záväzne stanovený, čo znamená, že zástava môže byť aj dlhšia.

Zástava sa od vlajky odlišuje tiež tým, že kým vlajka predstavuje voľný kus textilu, ktor sa vztyčuje na stožiar pomocou lanka, zástava je vždy pevne spojená so žrďou, stožiarom, alebo kratším priečným rahnom (ak ide o koruhvu).

Krátka zástava obce Lula je tiež pruhová, je však svojou dlhšou stranou pripojená k žrdi. Je vhodná najmä na hromadnú vlajkovú výzdobu obce.

Koruhva obce Lula predstavuje zvislý typ obecnej zástavy, pri ktorej je textil pripojený k priečnemu rahnu, spolu s ktorým sa vztyčuje na stožiar. Farby sú zoradené zľava do prava.

Znaková zástava obce Lula má podobu takmer štvorca, jej výška sa však v skutočnosti rovná (proporčne) výške erbu a šírka jeho šírke. Erbové znamenie je to rozvinuté do celej plochy textilu.

Kombinovaná, alebo tiež “veľká” koruhva obce Lula predstavuje spojenie koruhvy so znakovou zástavou, ktorá sa pridáva k priečnemu rahnu do hornej časti zástavy.

Štandarda starostu obce Lula má medzi ostatnými symbolmi obce osobitné postavenie. Je vlajkou starostu, jedným z odznakov jeho úradu. Podobá sa znakovej zástave, je však doplnená o lem vo farbách obce. Rozdiel je tiež  v tom, že kým znaková zástava môže byť zhotovená v mnohých exemplároch, štandarda existuje spravidla len v jednom vyhotovení a býva tiež zhotovená luxusnejšou technikou.

Od obecnej pečate možno odvodiť okrúhle pečiatky obce. Ich pečatné pole sa nelíši od obecnej pečate, no kruhopis sa mení podľa toho, či ide o pečiatku starostu, obecného zastupiteľstva, alebo obecného úradu.