Navigácia

Obsah

VZN č. 7/2022 o organizácii miestneho referenda v obci Lula Stiahnuté: 34x | 30.12.2022

VZN č. 6/2022 o miestnych daniach na území obce Lula Stiahnuté: 43x | 30.12.2022

VZN č. 5/2022, ktorým sa schvaľuje prevádzkový poriadok pohrebiska v obci Lula Stiahnuté: 29x | 30.12.2022

VZN č. 4/2022 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Stiahnuté: 33x | 30.12.2022

VZN č. 3/2022 o názvoch ulíc a iných verejných priestranstiev Stiahnuté: 28x | 30.12.2022

VZN č. 2/2022 o určení času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Lula Stiahnuté: 35x | 30.12.2022

VZN č. 1/2022 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Stiahnuté: 28x | 30.12.2022

VZN č. 5/2021 o poskytovaní soc. služieb na území obce Lula Stiahnuté: 56x | 13.01.2022

tabulka DSO Stiahnuté: 270x | 08.03.2019

VZN č. 3/2021 - o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce Lula Stiahnuté: 70x | 20.07.2021

VZN č. 2/2021 - Zásady hospodárenia s majetkom obce Lula Stiahnuté: 67x | 20.07.2021

VZN č. 1/2021 - Štatút obce Lula Stiahnuté: 71x | 20.07.2021

VZN č. 1/2020 o ochrannom pásme pohrebiska na území obce Lula Stiahnuté: 148x | 01.07.2020

VZN č. 1/2015 o umiestňovaní volebných plagátov Stiahnuté: 207x | 17.01.2022

VZN č. 4/2013 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a … Stiahnuté: 221x | 17.01.2022

VZN č. 3/2013 o podmienkach držania psov v obci Stiahnuté: 73x | 17.01.2022

VZN č. 1/2009 o poskytovaní opatrovateľskej služby… Stiahnuté: 285x | 17.01.2022

VZN č. 2/2008 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia Stiahnuté: 231x | 17.01.2022

VZN dodatok k VZN č. 1 – 2007 hrobové miesto Stiahnuté: 232x | 08.03.2019

Stránka

  • 1