Navigácia

Obsah

VZN

VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a drobné stavebné odpady Stiahnuté: 24x | 08.03.2019

VZN o nakladaní s komunálnym odpadom 2016 Stiahnuté: 26x | 08.03.2019

Dodatok č.1 k VZN č. 1 -2014 Stiahnuté: 23x | 08.03.2019

tabulka DSO Stiahnuté: 25x | 08.03.2019

VZN o podmienkach držania psov v obci Stiahnuté: 22x | 08.03.2019

VZN o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce Stiahnuté: 25x | 08.03.2019

VZN o umiestňovaní volebných plagátov Stiahnuté: 23x | 08.03.2019

VZN o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia Stiahnuté: 21x | 08.03.2019

VZN o spôsobe náhradného zásobovania vodou a … Stiahnuté: 25x | 08.03.2019

VZN o poskytovaní opatrovateľskej služby… Stiahnuté: 28x | 08.03.2019

VZN č. 1 – 2007 Prevádzkový poriadok pohrebiska Stiahnuté: 39x | 08.03.2019

VZN dodatok k VZN č. 1 – 2007 hrobové miesto Stiahnuté: 28x | 08.03.2019

Stránka

  • 1