Obsah

VZN č.1/2024 -o zrušení ochranného pásma pohrebiska Stiahnuté: 2x | 23.04.2024

VZN č.1-2023 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Stiahnuté: 18x | 20.02.2024

Dodatok č. 1/2023 k VZN č. 3/2022 o názvoch ulíc a iných verejných priestranstiev Stiahnuté: 73x | 18.12.2023

VZN č. 7/2022 o organizácii miestneho referenda v obci Lula Stiahnuté: 91x | 30.12.2022

VZN č. 6/2022 o miestnych daniach na území obce Lula Stiahnuté: 120x | 30.12.2022

VZN č. 5/2022, ktorým sa schvaľuje prevádzkový poriadok pohrebiska v obci Lula Stiahnuté: 96x | 30.12.2022

VZN č. 4/2022 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Stiahnuté: 113x | 30.12.2022

VZN č. 3/2022 o názvoch ulíc a iných verejných priestranstiev Stiahnuté: 90x | 30.12.2022

VZN č. 2/2022 o určení času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Lula Stiahnuté: 96x | 30.12.2022

VZN č. 1/2022 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Stiahnuté: 99x | 30.12.2022

VZN č. 5/2021 o poskytovaní soc. služieb na území obce Lula Stiahnuté: 113x | 13.01.2022

tabulka DSO Stiahnuté: 340x | 08.03.2019

VZN č. 3/2021 - o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce Lula Stiahnuté: 123x | 20.07.2021

VZN č. 2/2021 - Zásady hospodárenia s majetkom obce Lula Stiahnuté: 124x | 20.07.2021

VZN č. 1/2021 - Štatút obce Lula Stiahnuté: 130x | 20.07.2021

VZN č. 1/2020 o ochrannom pásme pohrebiska na území obce Lula Stiahnuté: 205x | 01.07.2020

VZN č. 1/2015 o umiestňovaní volebných plagátov Stiahnuté: 268x | 17.01.2022

VZN č. 4/2013 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a … Stiahnuté: 281x | 17.01.2022

VZN č. 3/2013 o podmienkach držania psov v obci Stiahnuté: 135x | 17.01.2022

VZN č. 1/2009 o poskytovaní opatrovateľskej služby… Stiahnuté: 345x | 17.01.2022

Stránka