Navigácia

Obsah

Dodatok č. 1/2023 k VZN č. 3/2022 o názvoch ulíc a iných verejných priestranstiev Stiahnuté: 34x | 12.07.2023

VZN č. 7/2022 o organizácii miestneho referenda v obci Lula Stiahnuté: 66x | 30.12.2022

VZN č. 6/2022 o miestnych daniach na území obce Lula Stiahnuté: 77x | 30.12.2022

VZN č. 5/2022, ktorým sa schvaľuje prevádzkový poriadok pohrebiska v obci Lula Stiahnuté: 63x | 30.12.2022

VZN č. 4/2022 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Stiahnuté: 70x | 30.12.2022

VZN č. 3/2022 o názvoch ulíc a iných verejných priestranstiev Stiahnuté: 58x | 30.12.2022

VZN č. 2/2022 o určení času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Lula Stiahnuté: 70x | 30.12.2022

VZN č. 1/2022 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Stiahnuté: 62x | 30.12.2022

VZN č. 5/2021 o poskytovaní soc. služieb na území obce Lula Stiahnuté: 87x | 13.01.2022

tabulka DSO Stiahnuté: 309x | 08.03.2019

VZN č. 3/2021 - o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce Lula Stiahnuté: 99x | 20.07.2021

VZN č. 2/2021 - Zásady hospodárenia s majetkom obce Lula Stiahnuté: 95x | 20.07.2021

VZN č. 1/2021 - Štatút obce Lula Stiahnuté: 102x | 20.07.2021

VZN č. 1/2020 o ochrannom pásme pohrebiska na území obce Lula Stiahnuté: 178x | 01.07.2020

VZN č. 1/2015 o umiestňovaní volebných plagátov Stiahnuté: 240x | 17.01.2022

VZN č. 4/2013 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a … Stiahnuté: 254x | 17.01.2022

VZN č. 3/2013 o podmienkach držania psov v obci Stiahnuté: 105x | 17.01.2022

VZN č. 1/2009 o poskytovaní opatrovateľskej služby… Stiahnuté: 318x | 17.01.2022

VZN č. 2/2008 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia Stiahnuté: 263x | 17.01.2022

VZN dodatok k VZN č. 1 – 2007 hrobové miesto Stiahnuté: 263x | 12.07.2023

Stránka

  • 1