Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
22.08.2019

Zmluva o Municipálnom úvere - Eurofondy

12/006/19

133 698,00 EUR Jedenstotridsaťtritisícšesťstodeväťdesiatosem eur

Prima banka Slovensko, a.s.

Obec Lula

20.08.2019

Zmluva o dielo

3/2019/ZOD

14 830,93 EUR Štrnásťtisícosemstotridsaťeut deväťdesiattricentov

ZLATNER, spol. s.r.o.

Obec Lula

02.08.2019

Zmluva o odpadoch

2782/BA/2019

Neuvedené

ARGUSS, s.r.o.

Obec Lula

01.08.2019

Kúpna zmluva

2/2019 KZ

104,60 EUR Jedenstoštyrieur šesťdesiatcentov

Vladimír Biric, rod. Biric a Eva Biricová, rod. Danková

Obec Lula

22.07.2019

Kúpna zmluva a Zmluva o zriadení vecného bremena

1/2019 KZ

13 900,00 EUR Trinásťtisícdeväťsto

Pivarči Ľuboš

Obec Lula

18.07.2019

Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu kultúry

210/2019

1 000,00 EUR Jedentisíc

Nitriansky samosprávny kraj

Obec Lula

11.07.2019

Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu športu

188/2019

1 000,00 EUR Jedentisíc

Nitriansky samosprávny kraj

Obec Lula

24.06.2019

Dodatok č. 1 k Zmluve o NFP č. 074NR220157

Dodatok č. 1

Neuvedené

Pôdohospodárska platobná agentúra

Obec Lula

13.05.2019

Zmluva o grantovom účte

Zmluva o grantovom účte

0,00 EUR

Prima banka Slovensko, a.s.

Obec Lula

09.05.2019

Dodatok č. 1 k Zmluve o NFP č. 074NR220032

Dodatok č. 1

Neuvedené

Pôdohospodárska platobná agentúra

Obec Lula

07.05.2019

Dodatok č. 1

Dodatok č. 1

73 240,82 EUR sedemdesiatritisícdvestoštyridsať err osemdesiatdva centov

ZLATNER, spol. s.r.o.

Obec Lula

06.05.2019

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

074NR220157

133 698,00 EUR jednostotridsaťtritisícšesťstodeväťdesiatosem

Pôdohospodárska platobná agentúra

Obec Lula

29.04.2019

Zmluva o Municipálnom úvere

12/002/19

73 445,80 EUR sedemdesiattritisícštyristoštyridsaťpäťeur osemdesiatcentov

Prima banka Slovensko, a.s.

Obec Lula

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka:

  • 1